ประวัติส่วนตัว

 1. ชื่อ-นามสกุล               ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ
 2. ตำแหน่งปัจจุบัน       – ผู้อำนวยการ โครงการ CU Transformations จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ที่ปรึกษาอธิการบดี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– กรรมการบริหารและเลขาธิการ

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 1. ประวัติการศึกษา
 • Doctor of Engineering (Electronic Engineering), The University of Tokyo (2537)
 • Master of Engineering (Information and Computer Sciences), Toyohashi University of Technology (2534)
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ไฟฟ้าสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2531)
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program (DCP) 195/2014, Finance for Non-Finance Directors (FND) 20/2005
 • Certificate, PURC/World Bank Training Program on Utility Regulation and Strategy, USA (2008)
 • Certificate, ICT Development and Management Program, TEMIC, Canada (2005)
 1. ประสบการณ์การทำงาน
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการ โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Liaison Program)  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและยุทธศาสตร์
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) กสทช.    ผู้อำนวยการสถาบัน
 • บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร, ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์, เลขานุการคณะกรรมการบริหาร, เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีแอนด์ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด, กรรมการ บริษัท ทริปเปิล ที โกลบอลเน็ท จำกัด, ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวางแผนวิสาหกิจ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักงานอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม
 1. ประสบการณ์ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
 • สภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม พรบ.กสทช. ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลด้านกิจการโทรคมนาคม
 • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา คกก.จัดทำนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ คณะทำงานพิจารณารายละเอียดด้านโทรคมนาคมเพื่อการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี คณะทำงานส่งเสริมนโยบาย IPv6
 • สำนักงาน กสทช. คณะกรรมการเตรียมการและยกร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่และตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ คณะเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน – ยุโรป (ASEAN-EU FTA) ในสาขาโทรคมนาคม
 • สำนักงาน กทช. คกก. มาตรฐาน คกก. จัดทำแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 คกก.เพื่อการอนุญาตประกอบกิจการสื่อสารความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีไร้สาย คกก.เพื่อการอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ IMT หรือ 3G and beyond ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน
 • NECTEC คณะอนุกรรมการบริหารโปรแกรมอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ และคณะอนุกรรมการบริหารโปรแกรมวิทยาการสารสนเทศบริการ
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย
 • สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการด้านการค้าบริการ
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมและ สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม
 • มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์พิเศษ ผู้พัฒนาหลักสูตรและผู้สอนคนแรก วิชา “Telecommunication Systems”
 1. กรรมการสมาคมวิชาชีพและอื่นๆ
 • สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการบริหาร/เลขาธิการ
 • วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. วิทยากรรับเชิญในหลักสูตรอบรมของหน่วยงานต่างๆ เช่น ITU, สำนักงาน กสทช., TOT Academy, กรมประชาสัมพันธ์, กระทรวงศึกษาธิการ
 2. ตัวอย่างผลงานวิชาการ/โครงการวิจัย
 • ผลการศึกษามูลค่าคลื่นความถี่ 3G, สำนักงาน กทช. (2552)
 • ผลกระทบจากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3, สำนักงาน กทช. (2553)
 • โครงการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและและการศึกษาผลกระทบเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอต่อ สำนักงาน กสทช. (2555-2556)
 • การปฏิรูประบบโทรคมนาคมกับการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในกลุ่มประเทศอาเซียน, สถาบันเอเชียศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559)
 1. เกียรติประวัติ     – เหรียญรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2527

                       – ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (2531-2537)

– ผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 2554 (ผ่านการสรรหา)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s