ผลงาน

ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

• ริเริ่มภารกิจของ TRIDI ในการสนับสนุน R&D การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์
โทรคมนาคม และการพัฒนาบุคลากรโทรคมนาคม ภายในระยะเวลาเพียง 3 ปี ก่อให้เกิด
• ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมทีใช้งานจริงเชิงพาณิชย์ 8 ผลิตภัณฑ์
• ยื่นจดสิทธิบัตรนานาชาติ 3 ฉบับ  รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทเพื่อผู้พิการ
• ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านโทรคมนาคมในสถาบันอุดมศึกษา 11 แห่ง
• ทุนการศึกษาเพื่อสร้างนักวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 60 ทุน
• สร้างเครือข่ายผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม ผ่านการจัดประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคม 2 ครั้งและนำผู้ประกอบการไทย 10 บริษัทไปแสดงผลงานในงาน CommunicAsia 2011 ที่สิงคโปร์

ด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม

• การประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ย่าน 1900 MHz สำหรับบริการ 3G
• การศึกษาผลกระทบจากการออกใบอนุญาต 3G (Regulatory Impact Assessment)
• การจัดทำหลักเกณฑ์การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infrastructure sharing)
• การจัดทำมาตรฐานอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ
• การเจรจาการค้าเสรีในกรอบอาเซียน ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

ด้านการประกอบกิจการโทรคมนาคม

• บุกเบิกการพัฒนาการให้บริการบรอดแบนด์ ในเขตภูมิภาค
• จัดทำแผนธุรกิจและการพัฒนาบริการโชว์เบอร์สำหรับโทรศัพท์พื้นฐาน, VoIP, ISP, International gateway, IP-VPN, IPTV และ Internet TV
• จัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการรองรับการเปิดเสรี
• การเจรจาการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย การจัดทำต้นทุนบริการและการเชื่อมต่อโครงข่าย
การบริหารและการเจรจาแปรสัญญาร่วมการงานฯ
• การพัฒนาองค์กร ด้วยระบบ Balanced Scorecard, ISO9002, Activity-based costing, ระบบบริหารความเสี่ยง
• การพัฒนาระบบบริการลูกค้า  (customer care and billing system)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s