แสดงวิสัยทัศน์ กสทช. ในงานเสวนาที่วุฒิสภา

 เมื่อวานผมได้มีโอกาสไปแสดงวิสัยทัศน์ในงานเสวนา”เอ็กซ์เรย์ว่าที่ กสทช. รายบุคคล” จัดโดย คณะกรรมาธิการ สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  ซึ่งได้เชิญว่าที่ กสทช. สาขากิจการโทรคมนาคม ทั้ง 8 ท่านไปแสดงวิสัยทัศน์ที่วุฒิสภา

รอบแรก เป็นการแนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์คนละ 5 นาที จากนั้นเป็นการตอบคำถามจาก กมธ. 2 ข้อและจากผู้ฟังอีก 3 ข้อ อีกรอบละ 3 นาที รวมพูดคนละประมาณ 20 นาที

ผมคิดว่า เป็นบททดสอบความสามารถ ของ ว่าที่ กสทช. ในการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญอย่างยอดเยี่ยมทีเดียว

เป้าหมายในการกำกับดูแลของ กสทช. คือการทำให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่มีความพร้อม คือทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ แต่โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมนั้น ต้องเป็นไปเพื่อตอบโจทย์ 2 ข้อ

ข้อแรกคือ เพื่อเพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตจากการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ

ข้อสอง คือ เพื่อเพิ่มคุณภาพของชีวิตประชาชน จากการมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จากโครงสร้างพื้นฐานที่ทั่วถึง

กสทช. ต้องตอบทั้ง 2 โจทย์ไปพร้อมๆกัน จะทำเพียงด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้

หากละเว้นด้านธุรกิจ เศรษฐกิจจะแข่งขันกับประเทศอื่นไม่ได้ หากละเว้นด้านประชาชน จะเกิดความเหลื่อมล้ำด้านข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายที่ผมเสนอคือ

1.สร้างโครงข่ายบรอดแบนด์ให้พร้อมทั้งทางสายและไร้สาย

บรอดแบนด์ไร้สาย 3G/4G/WiMax ต้องเกิดเพื่อทำให้โครงข่ายครอบคลุมประชากรได้ทั่วถึงรวดเร็ว แต่บรอดแบนด์ตัวจริงเสียงจริงคือ ระบบใยแก้วนำแสง หากไม่เริ่มส่งเสริมให้มีการลงทุนวันนี้ ภาคธุรกิจจะไม่สามารถแข่งขันได้ การลงทุนระบบใยแก้วนำแสงเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว รองรับความเร็วสูงไปได้ถึงระดับ Ultra Broadband

กสทช. ต้องผลักดันการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน และเรื่องสิทธิแห่งทาง เพื่อเอื้ออำนวยให้มีการขยายโครงข่่ายใยแก้วนำแสงอย่างรวดเร็ว

2. ตลาดโทรคมมีการแข่งขันเพิ่มขึ้น

กสทช. ต้องกำกับดูแลการขายส่ง และส่งเสริมให้ผู้พัฒนาบริการหรือแอพพลิเคชั่นเข้ามาแข่งขันได้

3.อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีความพร้อมสำหรับ AEC 2012

ความพร้อมของอุตสาหกรรมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2015 ต้องพร้อมทั้งด้านผู้ประกอบการ ผู้บริโภค บุคลากรและกสทช. เอง

เราจะมาดูแลตลาดโทรคมนาคมไทย โดยมองแต่ตลาดในประเทศอย่างเดียวไม่ได้ อาเซียนจะรวมเป็นหนึ่ง เราต้องพร้อมกับการแข่งขันและโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นด้วย

ส่วนแนวทางการทำงาน ต้องเน้นให้เกิดผลลัพธ์จริงกับอุตสาหกรรม โดยยึดหลักโปร่งใส มีส่วนร่วม และมีหลักวิชาการรองรับบนพื้นฐานของความเป็นจริง

สิ่งที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนคือ

1. เร่งออกใบอนุญาต 3G WiMax เพื่อให้มีการขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ไร้สายอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยกลไกการแข่งขันเสรี และผูกเงือนไขการให้บริการอย่างทั่วถึงไว้ในใบอนุญาตเพื่อให้มีบริการบรอดแบนด์ไปในพื้นที่ห่างไกลด้วย

2. เร่งดำเนินการให้มีการลงทุนโครงข่ายใยแก้วนำแสง โดยผลักดันเรื่องการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันและสิทธิแห่งทางให้เกิดขึ้น เพื่อเอื้ออำนวยให้เอกชนลงทุนสร้างโครงข่ายใยแก้วนำแสงได้สะดวกและประหยัด มากกว่า การปล่อยให้ต่างฝ่ายต่างลงทุน

3. เร่งสร้างระบบกำกับดูแลและการบริหารงานที่สามารถคาดหมายได้ เพื่อให้เกิดความน่าเชือถือ มีการประกาศกฎเกณฑ์ล่วงหน้า เพื่อให้อุตสาหกรรมพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

คำถามวิสัยทัศน์ กสทช. เรื่องแผนแม่บท

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s