คำถามวิสัยทัศน์ กสทช. เรื่องแผนแม่บทฯ

คำถาม (เฉพาะด้านกิจการโทรคมนาคม จาก กมธ. ของ สว. ):   ถ้าได้รับเลือกเป็น กสทช. จะจัดทำแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ แผนแม่บทกิจการ และแผนเลขหมายอย่างไร”

ตอบ: เราอาจสังเกตเห็นว่าบ้านเรามีการเขียนแผน เต็มไปหมด แต่จะคาดหวังผลได้แค่ไหนนั้น ความสำคัญของการวางแผนจึงอยู่ที่การยอมรับและนำไปปฏิบัติให้บรรลุผลมากกว่า

ในแง่หลักการ การทำแผนแม่บทฯ 1. ต้องมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง  และ 2. ต้องเป็นแผนที่ผูกพัน กสทช. เพื่อให้สังคมตรวจสอบติดตามได้

การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง ต้องมีโอกาสให้เข้ามาร่วมอย่างน้อยใน 2 ขั้นตอน คือ ก่อน กสทช. ยกร่างแผนฯ ต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง บอก”ความต้องการ” และ”ข้อเท็จจริง” เพื่อใช้ในการทำแผน และหลังจาก กสทช. ยกร่างแผนมาแล้ว ต้องให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความเห็นประเมิน”ผลกระทบ”ของแผนนั้นๆ

ส่วนหลักการข้อที่สอง คือ แผนแม่บทฯ นี้ แม้ตามกฎหมายแล้ว จะผูกพันหน่วยงานอื่นให้ ต้องปฏิบัติก็ตาม แต่สำคัญที่สุด คือต้องเป็นแผนที่เป็นเสมือน“พันธะสัญญา” ของ กสทช. ที่มีต่อสังคม และต้องสามารถวัดได้ว่า กสทช. ทำงานได้สำเร็จตามที่วางไว้หรือไม่

ในแง่เนื้อหาของการทำแผน ต้องเริ่มด้วยการหาข้อสรุประหว่าง กสทช. ทั้ง 11 คน ก่อนว่า อะไรคือความท้าทาย และเป้าหมายร่วมกันของการทำงาน ใน 5 ปีนั้นต้องการบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้าง วางแนวทางร่วมกันระหว่าง กสทช. ให้ชัดเสียก่อน

ส่วนแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่นั้น ต้องเป็นไปเพื่อให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปเพื่อให้เกิดการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับภาคประชาชน ตามกฎหมายให้สำเร็จ

สำหรับแผนแม่บทกิจการ ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นอกจากจะพูดถึงเรื่องบรอดแบนด์แล้ว ต้องมีเนื้อหาครอบคลุมในด้านของ ผู้บริโภค การแข่งขัน การบริการอย่างทั่วถึง และการกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของบริการโทรคมนาคมด้วย

แสดงวิสัยทัศน์ กสทช. ในงานเสวนาที่วุฒิสภา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s