ส่งเสริมวิจัยสไตล์ทริดี้ ตอน 4: หนุนเอกชนไทยสู่เวทีโลก

ภารกิจการสร้างอุตสาหกรรมการผลิตด้านโทรคมนาคมให้เกิดขึ้นในประเทศ นอกจากการส่งเสริมให้เอกชนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวด ก็คือ การส่งเสริมด้านการตลาด เมื่อเอกชนมีผลิตภัณฑ์แล้ว จะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการในประเทศยอมรับและนำไปทดสอบ เพื่อนำไปสู่การซื้อผลิตภัณฑ์ของไทยในที่สุด นอกจากนี้ สำหรับตลาดต่างประเทศ ยังต้องมีมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตไทยไปบุกตลาดต่างประเทศอีกด้วย

TRIDI @ CommunicAsia 2011

กรณีศึกษาจากผู้ผลิตจากประเทศจีน รัฐบาลจีนเริ่มต้นส่งเสริมโดยให้ผู้ให้บริการในประเทศช่วยกันซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ไฮเทคมากจากหัวเหว่ย และแซดทีอี ก่อน เมื่อผู้ผลิตเหล่านี้มีรายได้ก็จัดสรรงบ 10% ของรายได้มาเพื่อทำวิจัยและพัฒนา สร้างผลิตภัณฑ์ตัวใหม่คือ Intelligent Network (IN) ซึ่งเริ่มไปตีตลาดในเอเซีย ที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรก จากนั้น ก็วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน transmission, IP และ GSM โดยรัฐสนับสนุนทุนวิจัย และส่งเสริมการทำตลาดในจีนและเอเซียแปซิฟิก

แน่นอนว่า ประเทศไทย อาจไม่มีกลไกที่จะสร้างบริษัทผู้ผลิตยักษ์ใหญ่แบบนี้ได้ แต่เราก็เชื่อว่า อนาคตของตลาดโทรคมนาคม จะไม่ถูกผูกขาดโดยยักษ์ใหญ่อีกต่อไป แต่จะเป็นตลาดที่เปิดสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีนวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยเหตุนี้ เราจึงเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีอยู่แล้วให้มีโอกาสสร้างการรับรู้และไปสู่ตลาดโลกให้ได้

สิ่งที่ทริดี้ดำเนินการคือ การจัดการประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคม เพื่อเชิญชวนผู้ผลิตในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์สำเร็จแล้วมาประกวด แล้วมอบรางวัลให้เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคและเป็นการให้กำลังใจแก่บริษัทที่ประสบความสำเร็จ เราเห็นว่า มีบริษัทอยู่อีกจำนวนมากที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแต่ก็สามารถสร้างผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมและยืนอยู่่่บนลำแข้งของตนเองได้ จึงต้องส่งเสริมให้มีการรับรู้มากยิ่งขึ้น อีกประการหนึ่ง ก็เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิต นักวิจัย และผู้ใช้ให้เกิดขึ้นไปพร้อมกันด้วย

ในการประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคมในปี 2552 ซึ่งเป็นปีแรก แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ด้านผลิตภัณฑ์ กับด้านแอพพลิเคชั่น ผลการประกวดปรากฎว่า ผลงานที่ชนะเลิศด้านผลิตภัณฑ์คือ ชุมสายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง MSAN จากบริษัทฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ส่วนรางวัลชนะเลิศด้านแอพพลิเคชั่น คือ ห้องสมุดหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 1414 จาก สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ในปี 2553 ทริดี้ได้เพิ่มประเภทรางวัลอีก 2 ประเภท คือ โทรคมนาคมเพื่อบริการสาธารณะ และต้นแบบโทรคมนาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์สาธารณะ และนักวิจัยจากภาคการศึกษาที่ยังไม่ได้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์มีโอกาสเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดด้วย ในงานนี้ ทริดี้ยังได้จัดการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมโดยนำผลงานของบริษัทและสถาบันอุดมศึกษามาร่วมแสดงอีกร่วม 30 แห่ง

ผลที่ได้รับคือ การสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยและผู้ผลิต นอกจากนี้ ยังมีการต่อยอดโดยมีผู้เข้าประกวดบางรายได้ยื่นขอสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในปีต่อมา ที่สำคัญ ทริดี้ ได้เชิญชวนบริษัทที่ได้รับทุนวิจัยจาก กทช. หรือบริษัทที่ได้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคมและการแสดงนิทรรศการ ไปร่วมแสดงในงาน CommunicAsia 2011 ในปี 2554 นี้ด้วย

วัตถุประสงค์ในการนำบริษัทไทยไปออกแสดงในงาน CommunicAsia 2011 นี้ก็เพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีโลกว่า ประเทศไทยก็เป็นผุ้ผลิตด้านโทรคมนาคมเช่นกัน และเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับบริษัทผู้ผลิตไทย อันจะนำไปสุ่การนำเงินตราเข้าสู่ประเทศในที่สุด เราได้ไปออกงานวันที่ 21-24 มิถุนายน 2554 ที่เพิ่งจะผ่านมา โดยมีบริษัทไปร่วมทั้งหมด 10 บริษัท ได้แก่

  • Planet Communications Asia Co., Ltd ผู้ผลิตอุปกรณืสื่่อสารสำหรับดาวเทียม
  • Digital Research and Consulting Co., Ltd ผู้ผลิต jammer
  • Anunda Technology Co., Ltd ผู้ผลิต 3G Repeater
  • Forth Corporation Public Company Limited ผู้ผลิต MSAN
  • Hua Lampong Co., Ltd
  • i-App Creation Co., Ltd
  • Netka System Co., Ltd
  • Prodigi Co., Ltd
  • Freewill FX Co., Ltd
  • G softbiz Co., Ltd

ผลตอบรับจากการไปออกงานถือว่าดีกว่าที่คาดหมาย เพราะแม้จะเป็นการออกงานครั้งแรก แต่ก็มีผู้เข้าชมกว่า 1,200 คน กว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 60) ของผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่ทราบมาก่อนว่าประเทศไทยก็มีกาารผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมด้วย จากการติดตามผลหลังการจัดงาน 1 เดือน พบว่าบริษัทที่ร่วมออกงาน สามารถจับคู่ธุรกิจสร้างโอกาสทางการค้าได้สำเร็จแล้ว 2 บริษัท เป็นมูลค่า 1.7 ล้านบาท และมีอีก 3 บริษัทที่สามารถตกลงซื้อขายมูลค่าร่วมประมาณ 175 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างนำไปทดสอบและพัฒนาเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการติดตามผลต่อเนื่องไปอีก 1 ปีหลังเสร็จงาน

จากการออกงานทำให้ผู้ผลิตไทย ได้มีโอกาสพบกับคู่ค้าทั้งลูกค้าโดยตรงและผู้แทนจำหน่ายในตลาดประเทศต่างๆ ผู้ร่วมออกงานเห็นว่า นอกจากจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้สินค้าแล้ว ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้แก่บริษัท ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งไม่อาจประเมินมูลค่าได้

ภายในระยะเวลาอันจำกัด 3 ปีที่ผ่านมา ทริดี้ได้สร้างโอกาสให้ผู้ผลิตไทยได้ไปนำเสนอผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลมากขึ้นและมีความยั่งยืนต่อไป

ส่งเสริมวิจัยสไตล์ทริดี้ ตอน 3: หนุนเอกชนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ตอน 2: วิจัยอย่างไรไม่ขึ้น”หิ้ง”

 ตอน 1: จาก “ห้าง”สู่”ห้าง”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s