ส่งเสริมวิจัยสไตล์ทริดี้ ตอน 5: สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

มักกล่าวกันว่า “หัวใจของการพัฒนา อยู่ที่คน” ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธว่าการพัฒนาบุคลากรนั้น มีความสำคัญมากเพียงไร แต่การพัฒนาบุคลากรนั้นเป็นเรื่องที่กินขอบเขตกว้างขวางมาก และเป็นเรื่่องที่ต้องใช้เวลายาวนาน ถ้าเป็นบุคลากรในภาคการศึกษาก็น่าจะเป็นโจทย์ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษารับผิดชอบอยู่แล้ว สำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมก็มีกระทรวงแรงงานหรือกระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบอยู่ ดังนั้น สำหรับทริดี้ เราจึงเชื่อมโยงการพัฒนาบุคลากรเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โจทย์ก็คือ ทำอย่างไรจึงจะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม จุดแรกที่เราเริ่มก็คือ การสร้างนักวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม


สภาพปัญหาของการสร้างนักวิจัยในประเทศไทยคือ นักศึกษาที่จบ ถ้าเรียนเก่งก็จะได้โอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศ แต่สำหรับคนที่เรียนเก่งแต่ไม่มีโอกาส ก็มักจะจบออกไปทำงานเพื่อสร้างฐานะของตัวเองหรือช่วยเหลือครอบครัว มากกว่าที่จะทำตามความฝันที่จะเป็นนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา จากการปรึกษากับคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา 9 แห่งที่ลงนามความร่วมมือกับ กทช. ทริดี้จึงสร้าง ทุน NTC Scholarship ขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจ ให้นักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้ามารับทุนเพื่อทำงานวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม โดยอาศัยต้นแบบจากทุนกาญจนาภิเษกของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป้าหมายก็คือ คัดเลือกบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ในสาขาโทรคมนาคมหรือที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือ เอกตามระดับ โดย กทช. ออกค่าธรรมเนียมการศึกษา และมีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ในระดับที่ใกล้เคียงกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ก็เพื่อให้คนเก่งและสนใจงานวิจัย มีความตั้งใจในการวิจัยและพัฒนาในสาขาดังกล่าว

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก จะพิจารณาจาก 1.ผลการเรียนในระดับที่จบ 2.ผลงานวิจัยหรือโครงการวิทยานิพนธ์ 3.ความสอดคล้องของหัวข้อวิจัยกับเทคโนโลยียุทธศาสตร์ 4 สาขาที่ กทช. กำหนด และ 4. ผลงานและประสบการณ์ในการวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา ทริดี้เริ่มให้ทุนตั้งแต่ปี 2551-2553 เป็นเวลา 3 ปี มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 60 ทุน แบ่งเป็นปริญญาโท 33 ทุน และปริญญาเอก 27 ทุน โดยเปิดกว้างให้นักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยสามารถสมัครได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ลงนามความร่วมมือกับ กทช. เท่านั้น

สิ่งที่เราเห็นเป็นพัฒนาการตลอดช่วง 3 ปี คือ เราเริ่มเห็นนักศึกษาที่มีผลงานวิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาตรี หรือมีนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีผลงานวิชาการตีพิมพ์แล้วมาขอรับทุนมากขึ้น อีกประการหนึ่่งก็คือ หัวข้อวิทยานิพนธ์มีความสอดคล้องกับทิศทางของเทคโนโลยียุทธศาสตร์มากขึ้นๆเป็นลำดับ ทำให้การพิจารณาคัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มีความเข้มข้นขึ้นด้วยเช่นกัน

เมื่อมีการให้ทุนไปแล้ว ทางทริดี้กำหนดให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องรายงานความคืบหน้าทุกภาคการศึกษา โดยทริดี้ถือเป็นหลักการว่า จะไม่มีบุคลากรของทริดี้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาหรือนักวิจัยร่วมแต่อย่างใด เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการประเมินผล เจ้าหน้าที่ของเราจะทำความรู้จักและช่วยเหลือส่งเสริมให้มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในระหว่างศึกษา นอกจากนี้ ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ทริดี้ยังได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัย โดยเชิญผู้ประกอบการจากผู้ผลิตและผู้ให้บริการโทรคมนาคมมาร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย อาจารย์กับภาคอุตสาหกรรม

ถึงแม้ว่า การให้ทุน NTC Scholarship จะเป็นการสร้างนักวิจัยโดยมหาวิทยาลัยในประเทศก็ตาม ทริดี้ได้จัดทุนส่วนหนึ่งไว้เพื่อให้นักศึกษาที่มีผลงานวิจัย สามารถไปนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการในต่างประเทศ ทั้งนี้ ก็เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยนานาชาติ สำหรับทุนระดับปริญญาเอกนั้น ยังครอบคลุมถึงการไปร่วมวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยในต่างประเทศเป็นระยะเวลาสั้นๆ อีกด้วย

การกำหนดหัวข้อวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในโครงการทุน NTC Scholarship ก่อให้เกิดผลตามมาหลายประการ อาจารย์หันมาให้ความสำคัญกับงานวิจัยด้านโทรคมนาคมมากขึ้น เพราะต้องควบคุมนักศึกษาให้วิจัยตามทิศทางที่ทริดี้กำหนดไว้ ส่วนตัวผลงานวิจัยเหล่านี้แม้จะเป็นงานวิจัยพื้นฐาน หรือเป็นผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการก็ตาม แต่ก็เป็นงานที่กำลังตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาประเทศในด้านโทรคมนาคม เราจึงเชื่อว่า การกำหนดโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องคำนึงถึง

สำหรับในปี 2554 มีอาจารย์ที่รับรู้เกี่ยวกับการให้ทุน NTC Scholarship มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ได้เตรียมตัว คัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพให้มาสมัครขอรับทุนเป็นจำนวนมาก แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า การให้ทุนการศึกษาในปีนี้ ต้องระงับไป เนื่องจากมีความเห็นว่า เมื่อ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ปี 2553 มีผลใช้บังคับแล้ว ไม่สามารถให้ทุนการศึกษาต่อไปได้ จึงทำให้เสียโอกาสในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้วยทุนการศึกษา NTC Scholarship ขอให้ผู้สนใจ อดใจรอ กสทช. ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ และติดตามความคืบหน้าต่อไป

ส่งเสริมวิจัยสไตล์ทริดี้ ตอน 4: หนุนเอกชนไทยสู่เวทีโลก

ตอน 3: หนุนเอกชนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ตอน 2: วิจัยอย่างไรไม่ขึ้น”หิ้ง”

ตอน 1: จาก “ห้าง”สู่”ห้าง”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s